Albo delle Cinture Nere
 Judo
 Karate
 Aikido
 Ju Jutsu
 Taekwondo
 Kung Fu
 Tai Chi Chuan
 Brazilian Jiu Jitsu
 MGA - Difesa Personale
 Yoga
 Iaido
 Pilates Matwork
 Fitboxe
 Viet Vo Dao
 Ki-Lates
 Reiki-Do
 
30/06/2014 - Nuove promozioni e passaggi di Grado C.N. di Judo...

01/07/2014 - Nuove promozioni e passaggi di Grado C.N. di Taekwondo...